کمیته اجرایی

 دبیر علمی کنفرانس: دکتر شهرام جمالی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر رضا سیفی مجدر

 


ورود به سیستم